Lista e Vargjeve për Qëndrueshmërinë dhe Këmbënguljen e ShenjtorëveQendrueshmeria e shenjtoreve, pese pikat e Kalvinizmit
 
1. Atë që Perëndia e fillon, Ai e përfundon.

Psalmi 138:8 - Zoti do të kryejë veprën e tij tek unë; o Zot, mirësia jote vazhdon përjetë; mos i braktis veprat e duarve të tua.

Predikuesi 3:14 - E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë përjetë; nuk mund t'u shtosh dhe t'u heqësh asgjë; dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij..

Isaia 46:4 - "Deri në pleqërinë tuaj unë do të mbetem po ai, unë do t'ju mbaj deri sa të thinjeni. Unë ju kam bërë dhe unë do t'ju përkrah; po, do t'ju mbaj dhe do t'ju shpëtoj".

Jeremia 32:40 - Do të bëj me ta një besëlidhje të përjetshme; nuk do të largohem më prej tyre dhe do t'u bëj të mira dhe do të shtie në zemrën e tyre frikën, me qëllim që të mos më braktisin.

Romakët 11:29 - Sepse dhuntitë dhe thirrja e Perëndisë janë të pakthyeshme.

Filipianët 1:6 - Duke qënë i bindur për këtë, se ai që nisi një vëpër të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit

2 Timoteu 4:18 - Edhe Zoti do të më çlirojë nga çdo vepër e ligë dhe do të më shpëtojë për mbretërinë e tij qiellore. Lavdi atij në jetë të jetëve. Amen.2. Të gjithë ata që Ai i ka thirrur dhe i ka sjellë të Krishti, askush prej tyre nuk do të humbasë.

Gjoni 6:39-40 - Por ky është vullneti i Atit që më ka dërguar: që unë të mos humbas asgjë prej të gjithave që ai më ka dhënë, por t'i ringjall në ditën e fundit. Ky, pra, është vullneti i atij që më ka dërguar: që kushdo që sheh Birin dhe beson në të, të ketë jetë të përjetshme, dhe unë do ta ngjall atë në ditën e fundit"

Gjoni 10:27-29 - Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh dhe më ndjekin; dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin aspak, përjetë, dhe askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Ati im, që m'i ka dhënë, është më i madh se të gjithë; dhe askush nuk mund t'i rrëmbejë nga dora e Atit tim..

Romakët 8:28-31 - Dhe ne e dimë se të gjitha gjëra bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndinë, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë njësoj me shëmbëlimin e Birit të tij, kështu që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. Por ata që i paracaktoi, ata ai edhe i thirri; dhe ata që i thirri, ata ai edhe i drejtësoi; dhe ata që i drejtësoi, ata ai edhe i përlëvdoi. Çfarë të themi, pra, për këto? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh?

Romakët 8:35-39 - Kush do të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Pikëllimi, a ngushtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? Siç është shkruar: "Për shkakun tënd po vritemi gjithë ditën; u llogaritëm si dele për therje". Por në të gjitha këto gjëra ne jemi më shumë se fitimtarë për hir të atij që na deshi. Sepse jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as fuqia dhe as gjërat e tashme as gjërat e ardhshme, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krishtin, Zotin tonë.

Hebrenjtë 7:25 - Prandaj edhe mund të shpëtojë plotësisht ata që me anë të tij i afrohen Perëndisë, sepse gjithmonë rron që të ndërmjetësojë për ta.

Hebrenjtë 10:14 - Sepse, me një ofertë të vetme, ai i bëri të përsosur për gjithnjë ata që shenjtërohen.3. Perëndia është Ai që na shenjtëron dhe na bën që të qëndrojmë dhe të këmbëngulim në besim

Gjoni 15:16 - Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të qëndrojë, që, çfarëdo që t'i kërkoni Atit në emrin tim, ai t'jua japë.

1 Korintasit 1:30-31 - Edhe prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili u bë për ne urtësi prej Perëndisë, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim, që, sikurse është shkruar: "Ai që mburret, le të mburret në Zotin"

1 Korintasit 6:11 - Dhe të tillë qetë disa prej jush; por u latë, por u shenjtëruat, por u drejtësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të Frymës së Perëndisë tonë.

1 Korintasit 12:3 - Prandaj ju bëj të ditur se asnjë që flet në Frymën e Shenjtë nuk i thotë Jezusit, i mallkuar; edhe asnjë nuk mund ti thotë Jezusit, Zot, veçse në Frymën e Shenjtë.

1 Korintasit 15:10 - Por me anë të hirit të Perëndisë jam ai që jam; dhe hiri i tij ndaj meje nuk qe i kotë, jam munduar më shumë se gjithë të tjerët, jo unë, por hiri i Perëndisë me mua.

Galatasit 3:1-6 - O Galatas të pamend! Kush ju ka yshtur që të mos i bindeni së vërtetës, ju, që para syve tuaj Jezu Krishti u përshkrua i kryqëzuar midis jush? Vetëm këtë dua të di nga ju: a e morët Frymën prej veprave të ligjit apo prej të dëgjuarit të besimit? A jeni kaq të pamend sa që, mbasi nisët në Frymë, të përfundoni tani në mish? A hoqët kaq shumë gjëra më kot, nëse kanë qenë vërtetë më kot? Ai, pra, që ju jep juve Frymën, dhe kryen midis jush vepra të fuqishme, i bën prej veprave të ligjit apo prej të dëgjuarit të besimit? Sikundër Abrahami "i besoi Perëndinë, dhe kjo iu llogarit për drejtësi"

Efesianët 2:10 - Sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira që Perëndia përgatiti që më parë, që ne të ecim në to.

Filipianët 2:12-13 - Prandaj, të dashurit e mi, ashtu sikurse keni qenë gjithnjë të bindur jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam larg, veproni për shpëtimin tuaj me frikë e me dridhje, sepse Perëndia është ai që vepron në ju edhe vullnetin edhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.

1 Thesalonikasit 5:23-24 - Por ai vetë, Perëndia i paqes, ju shenjtëroftë tërësisht; dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa të metë për ardhjen e Zotit tonë Jezu Krisht. Besnik është ai që ju thërret, i cili edhe do ta bëjë.

Hebrenjtë 13:20,21 - Dhe Perëndia e paqes, që e nxori lart prej së vdekurish, me anë të gjakut të Besëlidhjes së përjetshme, Bariun e madh të dhënve, Zotin tonë Jezu Krisht, ju bëftë të përsosur për çdo vepër të mirë, që të kryeni vullnetin e tij, duke punuar te ju atë që është e pëlqyer përpara tij, përmes Jezu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia në jetë të jetëve. Amen.

1 Gjoni 2:29 - Në qoftë se e dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që bën drejtësinë ka lindur prej tij.

Juda 1:24-25 - Dhe atij që mund t'ju ruajë nga çdo rrëzim dhe t'ju vërë të paqortueshëm dhe me ngazëllim, para lavdisë së tij, të vetmit Perëndi të urtë, Shpëtimtarit tonë, i qoftë lavdi, dhe madhështi, sundim dhe pushtet, edhe tani edhe në përjetësi. Amen.

Shpërndaje në Rrjetet Sociale

Artikuj të Ngjashëm

Tjetra
« Prev Post
E mëparshmja
Postimi Tjetër »
SHËNIM: Ju lejoheni dhe inkurajoheni ta riprodhoni apo shpërndani këtë material në çdo formë të mundshme me kusht që të mos ndryshoni fjalët në asnjë mënyrë dhe gjithashtu të citoni burimin, pra, të përmëndni nga është marrë materiali duke e shoqëruar me adresën e kësaj faqeje.