Më të Fundit

8/recent/ticker-posts
"Askush nuk mund të vijë tek unë, po qe se Ati që më ka dërguar nuk e tërheq" (Gjo. 6:44) “Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve” (Gjo.15:16) "...Zoti ia hapi zemrën..." (Vep. 16:14) "Perëndia ju dha jetë ju, që kishit vdekur në mëkate..." (Kol. 2:13) "Perëndia...u dha pendesën për t'u dhënë jetën" (Vep 11:18) "...besimit...është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush.” (Efes. 2:8) “...Sepse Perëndia është ai që vepron në ju vullnetin dhe veprimtarinë, sipas pëlqimit të tij.” (Fil. 2:13) "jo nga vepra, që të mos mburret askush.”(Efes. 2:8)

BESORJA ATHANASIANE

1. Kushdo që dëshiron të shpëtohet, para së gjithash, duhet të ruajë besimin e përgjithshëm,
2. I cili, nëse ndokush nuk e ruan të plotë dhe të panjollosur, pa dyshim që ka për të humbur
përjetësisht.
3. Dhe besimi i përgjithshëm është ky: Që ne adhurojmë një Perëndi në Trini dhe Trininë në
Unitet;
4. Pa përzier Personat dhe pa ndarë substancën. 2
5. Sepse ekziston një Person i Atit, një tjetër i Birit dhe një tjetër i Frymës së Shenjtë.
6. Por natyra hyjnore e Atit, Birit dhe e Frymës së Shenjtë është një e vetme, lavdia është e
barabartë dhe madhështia e bashkëpërjetshme.
7. Siç është Ati, është dhe Biri; i tillë është dhe Fryma e Shenjtë.
8. Ati është i pakrijuar; Biri, i pakrijuar; dhe Fryma e Shenjtë, i pakrijuar.
9. Ati është i pakufishëm; Biri, i pakufishëm; dhe Fryma e Shenjtë, i pakufishëm.
10. Ati është i përjetshëm; Biri, i përjetshëm; dhe Fryma e Shenjtë, i përjetshëm.
11. E, megjithatë, nuk janë tre të përjetshëm, por vetëm një i përjetshëm.
12. Po kështu, nuk ka tre të pakrijuar; as tre të pakufishëm, por vetëm një i pakrijuar dhe i
pakufishëm.
13. Po kështu, Ati është i gjithëpushtetshëm; Biri, i gjithëpushtetshëm; dhe Fryma e Shenjtë, i
gjithëpushtetshëm.
14. E, megjithatë, nuk janë tre të gjithëpushtetshëm, por vetëm një i gjithëpushtetshëm.
15. Kështu, Ati është Perëndi; Biri është Perëndi; dhe Fryma e Shenjtë është Perëndi.
16. E, megjithatë, nuk ka tre Perëndi, por vetëm një Perëndi.
17. Po kështu, Ati është Zot; Biri, Zot; dhe Fryma e Shenjtë, Zot.
18. E, megjithatë, nuk ka tre Zotër, por vetëm një Zot.
19. Sepse, ashtu siç shtrëngohemi nga e vërteta e krishterë që të pranojmë se çdo Person është
vetë Perëndi dhe Zot,
20. Kështu dhe ndalohemi nga besimi i përgjithshëm që të themi se ka tre Perëndi, apo tre Zotër.
21. Atin nuk e bëri askush; Ai s’është, as i krijuar, as i lindur.
22. Biri vjen vetëm nga Ati; nuk është, as i bërë, as i krijuar, por i lindur.
23. Fryma e Shenjtë vjen nga Ati dhe Biri; as i bërë, as i krijuar, as i lindur, por i buruar.
24. Prandaj, ka një Atë, jo tre Etër; një Bir, jo tre Bij; një Frymë e Shenjtë, jo tre Frymë të Shenjta.
25. Dhe në këtë Trini askush s’vjen më parë dhe askush s’vjen më pas; askush s’është më i lartë
apo më i ulët.
26. Por të tre Personat në tërësi janë të bashkëpërjetshëm dhe të bashkëbarabartë.
27. Prandaj, në gjithçka, siç kemi thënë më lart, duhet adhuruar Uniteti në Trini dhe Trinia në
Unitet.
28. Prandaj, kush dëshiron të shpëtohet, kështu duhet ta mendojë Trininë.
29. Për më tepër, për të marrë shpëtimin e përjetshëm është e nevojshme që njeriu të besojë
besnikërisht edhe në mishërimin e Zotit tonë Jezu Krisht.
30. Sepse besimi i drejtë është që të besojmë dhe të rrëfejmë se Zoti ynë Jezu Krisht, Biri i
Perëndisë, është Perëndi dhe njeri;
31. Perëndi, i së njëjtës substancë me Atin; i lindur para gjithë botëve; dhe njeri, i së njëjtës
substancë me nënën e vet, i lindur në botë.
32. Perëndi i përsosur dhe njeri i përsosur, i përbërë prej një shpirti të arsyeshëm dhe mishi
njerëzor.
33. I barabartë me Atin, për sa i përket natyrës hyjnore; dhe më i ulët se Ati për nga natyra
njerëzore.
34. I cili, ndonëse është Perëndi dhe njeri, prapëseprapë, nuk është dy, por vetëm një Krisht.
35. Një i vetëm; jo nëpërmjet transformimit të natyrës hyjnore në mish, por nëpërmjet futjes së
natyrës njerëzore në atë hyjnore.
36. Një i tëri; jo nëpërmjet përzierjes së substancës, por nëpërmjet unitetit të Personit.
37. Sepse, ashtu si shpirti i arsyeshëm dhe mishi përbëjnë një njeri të vetëm, kështu dhe
Perëndia e njeriu përbëjnë një Krisht;
38. I cili vuajti për shpëtimin tonë, zbriti në ferr, u ringjall së vdekurish ditën e tretë.
39. U ngjit në qiell, është ulur në të djathtë të Atit Perëndi të gjithëpushtetshëm.
40. Prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit.
41. Në ardhjen e tij, gjithë njerëzit do të ringjallen sërish me trupat e tyre;
42. Dhe do të japin llogari për veprat e tyre.
43. Dhe ata që kanë bërë të mirën do të shkojnë në jetë të përjetshme; ndërsa ata që kanë bërë
të ligën do të shkojnë në zjarrin e përjetshëm.
44. Ky është besimi i përgjithshëm, të cilin, nëse njeriu nuk e beson me besnikëri dhe
patundshmëri, nuk mund të shpëtohet.

Post a Comment

0 Comments